Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

Kód oboru: 6941L02

Délka studia: 4

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška

Absolvent se uplatní v povoláních masér při poskytování profesionálních masérských služeb v provozovnách, studiích a salonech. Bude poskytovat poradenské služby z hlediska péče o tělo, správné životosprávy a zdravého životního stylu

Popis oboru

Tímto oborem se snažíme zaplnit mezeru na trhu vzdělávání. Výuka je zaměřená na poskytování různých masérských služeb v souladu s požadavky klienta. V dnešní uspěchané době je potřeba mít kolem sebe profesionály, kteří nám uleví od pracovního vytížení a tím způsobených dysbalancí pohybového aparátu.

Uplatnění absolventa

 Absolventi se uplatňují v profesi masér v provozovnách, studiích a salonech. Umí také poskytovat poradenské služby v oblasti péče o tělo, správné životosprávy a zdravého životního stylu. Vykonání maturitní zkoušky v tomto oboru umožňuje absolventům pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ, zejména v příbuzných oborech.

Učební plán

Masér sportovní a rekondiční

Týdenní dotace - přehled

Vzdělávací oblast/

Obsahový okruh

Předmět

Studium

Týdenní dotace

(celkem +

disponibilní)

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Povinné předměty

Jazykové vzdělávání (CJ 5 + cizí jazyk 16)

 

Český jazyk

2

1+1

1+1

1

5+2

Anglický jazyk

3

3

3

2+1

11+1

Konverzace v anglickém jazyce

 

 

0+1

1

1+1

Druhý jazyk

  • Ruský jazyk
  • Německý jazyk

2

2

 

 

4

Společenskovědní vzdělávání (5)

Dějepis

 

 

1

0+1

1+1

Základy společenských věd

1

1

1

1

4

Přírodovědné vzdělávání (4)

Biologie

1

 

 

 

1

Fyzika (C)

1

 

 

 0+1

1+1

Chemie (B)

1

 

1

1

1+2

Základy ekologie

1

 

 

 

1

Matematické vzdělávání (8)

Matematika

2+1

2+1

2+1

2+1  

8+4

Estetické vzdělávání (5)

Dějiny kultury

 

 1  

 

 

1

Literatura

1

1

1

1+1

4+1

Vzdělávání pro zdraví (8)

TEV - regenerace a kompenzace

 

1

 

 

1

Tělesná výchova

2

1

2

2

7

Výživa a životospráva

0+1

 

 

 

0+1

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích (4)

Informační a komunikační technologie

1

1

1

1

4

Ekonomické vzdělávání (3)

Ekonomika

 

 

2

1+1

3+1

Odborné vzdělávání

 

 

 

 

 

 

Zdravověda (6)

Zdravověda

1,5

1,5

1+1

5+1

Somatologie

 

 

 

1

1

Psychologie a komunikace ve službách (6)

Psychologie a společenská výchova

2

1

 

 

3

Písemná a elektronická komunikace

2

 

 

 

2

Aplikovaná psychologie

 

 

 

1

1

Rekondice a regenerace (4)

Rekondice a regenerace

 

1

3

Kompenzace a relaxace

 

 

 

1

1

Masérská péče (40)

Materiály

 

1

 

 

1

 

Přístrojové vybavení

1

 

 

 

1

 

Klinika nemocí

 

1

1

 

2

 

Teorie masáží

 1

0+1 

1

 

2+1

 

Odborný výcvik (34)

6

10,5

9,5

8+1

34+1

Celkem hodin

33

33

33

33

114+18

Profil absolventa

 

 Absolvent umí vykonávat odbornou činnost při poskytování masérských služeb.

 Volí vhodný druh a postup masáže v souladu s požadavky a zdravotním stavem klienta, technologickými postupy a novými vědeckými poznatky, obsluhuje dokonale přístrojové vybavení provozovny a provádí běžnou údržbu používaných zařízení a pomůcek, poskytuje poradenskou službu, propaguje nové postupy a přípravky pro masérské služby a doporučuje zdravý životní styl, dodržuje pracovní kázeň, samostatně organizuje svou práci, vede kartotéku klientů, zvyšuje soustavně svou odbornou úroveň studiem odborné literatury a časopisů a návštěvami odborných kurzů, seminářů a předváděcích akcí.

 

Volí a používá přípravky v souladu s technologickými postupy.

Volí vhodné přípravky podle jejich vlastností a možností použití, bezpečně manipuluje s přípravky a volí vhodné podmínky a způsoby jejich uskladnění, dodržuje správné dávkování přípravků a způsoby bezpečné likvidace po skončení jejich životnosti, sleduje průběžně nabídku nových přípravků a možnosti jejich použití a vhodným způsobem je doporučovali klientům.

 

Uplatňuje zdravotní hlediska a zásady hygieny při poskytování masérských služeb.

 Udržuje pracoviště čisté, esteticky upravené a účelně zařízené, posuzuje možnost poskytnutí masérských služeb z hlediska aktuálního zdravotního stavu klienta a rozhoduje, kdy zdravotní stav klienta vyžaduje návštěvu lékaře, důsledně dodržuje zdravotně-hygienické předpisy a zásady osobní a provozní hygieny.

 

Jedná s klienty, spolupracovníky a obchodními partnery.

Vystupuje profesionálně a kultivovaně ve vztahu ke klientům, spolupracovníkům a obchodním partnerům, vhodně navazuje kontakt s klienty, umí s nimi hovořit a naslouchat jim, řeší nezvyklé a problémové situace ve styku s klienty, spolupracovníky i obchodními partnery, umí se vyrovnat se stresovými situacemi, reguluje své chování, aby nedocházelo ke konfliktům a napětí mezi lidmi, pečuje o své duševní zdraví, pečuje soustavně o rozvoj své osobnosti, o svůj vzhled a osobní hygienu.

 

Vykonává obchodně-podnikatelské aktivity v masérských službách.

Využívá marketingové nástroje k prezentaci firmy a nabídce masérských služeb, organizuje průzkum trhu a výsledky vyhodnocuje a aplikuje, orientuje se v ekonomicko-právním zabezpečení provozu, sjednává nákup přípravků používaných při poskytování masérských služeb, zhotovuje ceníky úkonů a kalkuluje spotřebu a prodejní cenu nabízených přípravků, vyhotovuje obchodní písemnosti v souladu s normalizovanou úpravou, používá počítačové programy pro vedení kartotéky a výkon dalších administrativních prací.

 

Dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.

Chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem, zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence, osvojí si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a je schopen zajistit odstranění závad a možných rizik, zná systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, umí uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce), je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout.

 

Usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb.

Chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku, dodržuje stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti, dbá na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňuje požadavky klienta (zákazníka, občana).

 

Jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.

Zná význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení, zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady, efektivně hospodaří s finančními prostředky, nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.

 

 

Profily absolventů

Ubytování

Hotel & ubytovna

Služby

Kadeřnictví & kosmetika

Pronájem

Kurty & tělocvična

Školní jídelna

Školní jídelna

Domov mládeže

Domov mládeže