Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

Kód oboru: 6941L02

Délka studia: 4

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška

Absolvent se uplatní v povoláních masér při poskytování profesionálních masérských služeb v provozovnách, studiích a salonech. Bude poskytovat poradenské služby z hlediska péče o tělo, správné životosprávy a zdravého životního stylu

Popis oboru

Tímto oborem se snažíme zaplnit mezeru na trhu vzdělávání. Výuka je zaměřená na poskytování různých masérských služeb v souladu s požadavky klienta. V dnešní uspěchané době je potřeba mít kolem sebe profesionály, kteří nám uleví od pracovního vytížení a tím způsobených dysbalancí pohybového aparátu.

Uplatnění absolventa

 Absolventi se uplatňují v profesi masér v provozovnách, studiích a salonech. Umí také poskytovat poradenské služby v oblasti péče o tělo, správné životosprávy a zdravého životního stylu. Vykonání maturitní zkoušky v tomto oboru umožňuje absolventům pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ, zejména v příbuzných oborech.

Učební plán

Masér sportovní a rekondiční

Týdenní dotace - přehled

Vzdělávací oblast/

Obsahový okruh

Předmět

Studium

Týdenní dotace

(celkem +

disponibilní)

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Povinné předměty

Jazykové vzdělávání (CJ 5 + cizí jazyk 16)

 

Český jazyk

2

1+1

1+1

1

5+2

Anglický jazyk

3

3

3

2+1

11+1

Konverzace v anglickém jazyce

 

 

0+1

1

1+1

Druhý jazyk

  • Ruský jazyk
  • Německý jazyk

2

2

 

 

4

Společenskovědní vzdělávání (5)

Dějepis

 

 

1

0+1

1+1

Základy společenských věd

1

1

1

1

4

Přírodovědné vzdělávání (4)

Biologie

1

 

 

 

1

Fyzika (C)

1

 

 

 0+1

1+1

Chemie (B)

1

 

1

1

1+2

Základy ekologie

1

 

 

 

1

Matematické vzdělávání (8)

Matematika

2+1

2+1

2+1

2+1  

8+4

Estetické vzdělávání (5)

Dějiny kultury

 

 1  

 

 

1

Literatura

1

1

1

1+1

4+1

Vzdělávání pro zdraví (8)

TEV - regenerace a kompenzace

 

1

 

 

1

Tělesná výchova

2

1

2

2

7

Výživa a životospráva

0+1

 

 

 

0+1

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích (4)

Informační a komunikační technologie

1

1

1

1

4

Ekonomické vzdělávání (3)

Ekonomika

 

 

2

1+1

3+1

Odborné vzdělávání

 

 

 

 

 

 

Zdravověda (6)

Zdravověda

1,5

1,5

1+1

5+1

Somatologie

 

 

 

1

1

Psychologie a komunikace ve službách (6)

Psychologie a společenská výchova

2

1

 

 

3

Písemná a elektronická komunikace

2

 

 

 

2

Aplikovaná psychologie

 

 

 

1

1

Rekondice a regenerace (4)

Rekondice a regenerace

 

1

3

Kompenzace a relaxace

 

 

 

1

1

Masérská péče (40)

Materiály

 

1

 

 

1

 

Přístrojové vybavení

1

 

 

 

1

 

Klinika nemocí

 

1

1

 

2

 

Teorie masáží

 1

0+1 

1

 

2+1

 

Odborný výcvik (34)

6

10,5

9,5

8+1

34+1

Celkem hodin

33

33

33

33

114+18

Profil absolventa

 

 Absolvent umí vykonávat odbornou činnost při poskytování masérských služeb.

 Volí vhodný druh a postup masáže v souladu s požadavky a zdravotním stavem klienta, technologickými postupy a novými vědeckými poznatky, obsluhuje dokonale přístrojové vybavení provozovny a provádí běžnou údržbu používaných zařízení a pomůcek, poskytuje poradenskou službu, propaguje nové postupy a přípravky pro masérské služby a doporučuje zdravý životní styl, dodržuje pracovní kázeň, samostatně organizuje svou práci, vede kartotéku klientů, zvyšuje soustavně svou odbornou úroveň studiem odborné literatury a časopisů a návštěvami odborných kurzů, seminářů a předváděcích akcí.

 

Volí a používá přípravky v souladu s technologickými postupy.

Volí vhodné přípravky podle jejich vlastností a možností použití, bezpečně manipuluje s přípravky a volí vhodné podmínky a způsoby jejich uskladnění, dodržuje správné dávkování přípravků a způsoby bezpečné likvidace po skončení jejich životnosti, sleduje průběžně nabídku nových přípravků a možnosti jejich použití a vhodným způsobem je doporučovali klientům.

 

Uplatňuje zdravotní hlediska a zásady hygieny při poskytování masérských služeb.

 Udržuje pracoviště čisté, esteticky upravené a účelně zařízené, posuzuje možnost poskytnutí masérských služeb z hlediska aktuálního zdravotního stavu klienta a rozhoduje, kdy zdravotní stav klienta vyžaduje návštěvu lékaře, důsledně dodržuje zdravotně-hygienické předpisy a zásady osobní a provozní hygieny.

 

Jedná s klienty, spolupracovníky a obchodními partnery.

Vystupuje profesionálně a kultivovaně ve vztahu ke klientům, spolupracovníkům a obchodním partnerům, vhodně navazuje kontakt s klienty, umí s nimi hovořit a naslouchat jim, řeší nezvyklé a problémové situace ve styku s klienty, spolupracovníky i obchodními partnery, umí se vyrovnat se stresovými situacemi, reguluje své chování, aby nedocházelo ke konfliktům a napětí mezi lidmi, pečuje o své duševní zdraví, pečuje soustavně o rozvoj své osobnosti, o svůj vzhled a osobní hygienu.

 

Vykonává obchodně-podnikatelské aktivity v masérských službách.

Využívá marketingové nástroje k prezentaci firmy a nabídce masérských služeb, organizuje průzkum trhu a výsledky vyhodnocuje a aplikuje, orientuje se v ekonomicko-právním zabezpečení provozu, sjednává nákup přípravků používaných při poskytování masérských služeb, zhotovuje ceníky úkonů a kalkuluje spotřebu a prodejní cenu nabízených přípravků, vyhotovuje obchodní písemnosti v souladu s normalizovanou úpravou, používá počítačové programy pro vedení kartotéky a výkon dalších administrativních prací.

 

Dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.

Chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem, zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence, osvojí si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a je schopen zajistit odstranění závad a možných rizik, zná systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, umí uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce), je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout.

 

Usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb.

Chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku, dodržuje stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti, dbá na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňuje požadavky klienta (zákazníka, občana).

 

Jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.

Zná význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení, zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady, efektivně hospodaří s finančními prostředky, nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.

 

 

Profily absolventů

Odborná praxe v Lázních Velichovky

05.12.2018

Povinnou odbornou praxi v lázních postupně absolvují všechny žákyně 3. ročníku oboru Kosmetické služby se zaměřením Wellness.

Pomoc těm, kteří chtějí a potřebují

06.11.2018

Inkluzivní vzdělávání dává možnost vytvoření „školy pro všechny“. Cílem inkluze je podporovat rovné šance dětí ve vzdělávání. Také naše škola inkluzivní principy ve vzdělání uplatňuje.

Nový maturitní obor na naší škole!

01.10.2018

Maturitní obor Masér sportovní a rekondiční zaplňuje mezeru v oborech vzdělání v našem kraji a zároveň reaguje na prudký rozvoj a poptávku po těchto službách v oblasti wellness, rekreace, lázeňství a zdravého životního stylu.

Ubytování

Hotel & ubytovna

Služby

Kadeřnictví & kosmetika

Pronájem

Kurty & tělocvična

Školní jídelna

Školní jídelna

Domov mládeže

Domov mládeže