Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

CESTOVNÍ RUCH

Kód oboru: Cestovní ruch - 65-42-M/02

Délka studia: 4 roky

Způsob ukončení studia: Maturitní zkouška

Kde jinde by se měl vyučovat obor Cestovní ruch, když ne ve Dvoře Králové, v jednom z hlavních center turistického ruchu v ČR? Kde jinde mohou žáci zažít výuku přímo v ZOO či hospitálu Kuks? Díky výborné spolupráci naší školy s těmito institucemi naše žáky vyučují odborníci z těchto institucí.

Obor Cestovní ruch patří mezi vyhledávané a atraktivní obory vzdělávání. Absolventi jsou vedle odborných předmětů připravováni v jazykové a ekonomické oblasti tak, aby našli uplatnění v rozvíjejícím se průmyslu cestovního ruchu – např. v cestovních kancelářích, v turistických centrech, lázeňství apod. Jsou zároveň připraveni ke studiu na vysokých školách. Významný je samozřejmě všeobecný historicko-kulturní přehled.

Popis oboru

Absolvent studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním. Absolvování oboru garantuje získání vzdělání, které je nutné pro výkon podnikatelských aktivit v cestovním ruchu a některých dalších službách.

Předměty jsou standardně všeobecně vzdělávací, kde je kladen důraz zvláště na výuku cizích jazyků. Vedle povinného anglického jazyka jsou nabízeny francouzský, německý a ruský jazyk. V případě zájmu lze navštěvovat kroužek španělského jazyka. V rámci oboru je velký důraz kladen na komunikační dovednosti obecně.

Těžištěm odborných předmětů jsou oborové odborné předměty Služby cestovního ruchu, Zeměpis cestovního ruchu a ekonomické předměty Ekonomika a Účetnictví. Žáci v nich získávají zejména kompetence v oblastech služeb ubytovacích, stravovacích, dopravních, průvodcovských, v lázeňských službách atp. Důraz je kladen na činnosti a aktivity pro zážitkové vyplnění volného času.

Důraz je kladen na schopnost komunikovat (i v cizích jazycích) a efektivně pracovat s informacemi, třídit je, analyzovat a následně vhodně prezentovat.

K rozvoji praktických dovedností slouží předmět Praktická cvičení, kde žáci integrují znalosti a dovednosti získané v odborných a všeobecně vzdělávacích předmětech.

Pro výuku oboru není vyžadováno speciální vybavení. Využívají se zejména standardní kmenové učebny vybavené didaktickou technikou, jazykové učebny a učebny výpočetní techniky.

Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů probíhá v kmenových učebnách nebo jazykových učebnách. Pro výuku tělesné výchovy se využívá tělocvična, posilovna, atletický a zimní stadion.

Při výuce se používá standardní didaktická technika, kterou jsou všechny učebny vybaveny, samozřejmostí je bezdrátové internetové připojení ve všech budovách. Škola nasazuje moderní komunikační a výukové technologie pro přístup žáků a rodičů k informacím odkudkoliv prostřednictvím internetu (Office 365, Bakaláři, Moodle apod.).

Uplatnění absolventa

Absolventi najdou uplatnění v komplexu služeb cestovního ruchu. Budou vykonávat činnosti charakteru obchodně podnikatelského, provozního a řídícího v nižších a středních pozicích struktury řízení ve všech organizačně právních formách podnikání v cestovním ruchu. Absolventi se uplatní např. jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center a hotelových komplexů a dále jako průvodci cestovního ruchu, recepční apod., popř. ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, obvykle pokračují ve studiu v oborech skupiny gastronomie, hotelnictví, turismus nebo v ekonomických oborech.

Praktické vyučování a odborná praxe

Pro rozvoj a nácvik praktických dovedností je určen předmět Praktická cvičení. V rámci předmětu žáci absolvují praktická cvičení v ZOO Dvůr Králové nad Labem, v Hospitalu Kuks, začínáme spolupracovat s obnovenými Lázněmi 1897 ve Velichovkách, Penzionem Za Vodou ve Dvoře Králové nad Labem apod. Dále spolupracujeme s informačními centry, cestovními kancelářemi, hotely a dalšími významnými hráči na poli cestovního ruchu. Cenné zkušenosti získávají žáci i při pronikání moderních technologií do cestovního ruchu – návrhy mobilních aplikací. Žáci se podílejí na organizaci volnočasových aktivit pro různé cílové skupiny a na organizaci akcí ve městě a okolí. 

Ze strany školy je snaha spolupracovat se všemi subjekty cestovního ruchu v okolí při pořádání jejich akcí, aby praktická výuka pokrývala co možná nejširší spektrum aktivit, se kterými se žáci jako zaměstnanci nebo podnikatelé mohou setkat.

Ve druhém a třetím ročníku je pro studenty povinná odborná praxe v rozsahu celkem 4 týdnů.

 

Benefity

Pro studenty cestovního ruchu je skutečně nezbytná dobrá znalost cizích jazyků, proto studentům podle zájmu umožňujeme prohlubovat jazykové dovednosti v rámci konverzací nad rámec povinné výuky – konverzace v německém, ruském a francouzském jazyce nebo výuku třetího jazyka (španělský jazyk).

Pro žáky jsou organizovány exkurze po turisticky zajímavých místech, včetně zahraničí, dále kulturně vzdělávací pořady zvláště se zeměpisnou tématikou.

Plnoletí studenti se mohou zúčastnit letní tříměsíční odborné praxe v Itálii. Tomu předchází roční kurz italského jazyka, po jehož absolvování získají základní komunikační dovednosti potřebné pro praxi.

SŠIS podporuje zapojení žáků do odborných soutěží pro porovnání jejich znalostí a dovedností s konkurencí ostatních škol, kde vyučují podobné obory vzdělávání. Získané zkušenosti žáci obvykle velmi dobře zúročí v profesním životě.

Učební plán

Učební plán 

Týdenní dotace - přehled 

Vzdělávací oblast/

Obsahový okruh

Předmět

Studium

Týdenní dotace

(celkem +

disponibilní)

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Povinné předměty

Jazykové vzdělávání a komunikace

Český jazyk

2

1

1+1

1

5+1

Anglický jazyk

2+2

2+1

2+1

2+2

8+6

Druhý cizí jazyk

  • Německý jazyk
  • Francouzský jazyk
  • Ruský jazyk

2+1

2+1

2+1

2+1

8+4

Společenskovědní vzdělávání

Základy společenských věd

 

1

1

1+1

3+1

Dějepis

1+1

1+1

 

 

2+2

Přírodovědné vzdělávání

Fyzika

1

 

 

 

1

Chemie

1

 

 

 

1

Biologie a ekologie

2

 

 

 

2

Matematické vzdělávání

Matematika

2+1

2+1

2

2

8+2

Estetické vzdělávání

Literatura

1

2

1

1+1

5+1

Vzdělávání pro zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

Informační a komunikační technologie

2

2

 

 

4

Odborné vzdělávání

Ekonomika

 

2+1

2

1

5+1

Účetnictví

 

2

2

1+1

5+1

Zeměpis cestovního ruchu

2

1+1

1+1

0+1

4+3

Historie a kultura v cestovním ruchu

 

 

1+1

1+1

2+2

Služby cestovního ruchu

2+1

3

3

0+3

8+4

Projektový seminář

 

 

 

1+2

1+2

Management a marketing

 

 

 

1+1

1+1

Písemná a elektronická komunikace

2

2

 

 

4

Praktická cvičení

 

0+4

1+3

 

1+7

Volitelné předměty

Volitelné předměty

  • Konverzace v cizím jazyce
  • Seminář ze společenských věd
  • Seminář z matematiky

 

 

0+2

0+2

0+4

Celkem hodin

30

35

31

32

86+42

 

Létak oboru

Propagační letáček oboru

 

 

 

Profily absolventů

Soutěž Vítejte u nás

25.06.2019

Ve dnech 12. a 13. června 2019 se opět konala soutěž určená studentům cestovního ruchu „Vítejte u nás“ v Českých Budějovicích.

Expedice UNESCO - Praha

10.06.2019

Další exkurze v rámci školního projektu Expedice UNESCO mířila do Prahy.

1. C ve Smiřicích

10.06.2019

1. C se vydala na zajímavou exkurzi do Smiřic.

2. C v Praze na Pixaru

27.03.2019

Dne 25. 3. 2019 se naše skupina vydala v rámci praktických cvičení do Prahy na výstavu Pixar – 30 let animace.

Sommelierský kurz

15.03.2019

Poslední únorový týden proběhl oblíbený sommelierský kurz, tedy o víně – o jeho výrobě, péči o něj, umění servisu.

Cesťáci zpracovávají maturitní práci

22.02.2019

Čtvrťákům oboru Cestovní ruch se blíží odevzdání maturitní práce, kterou budou v květnu obhajovat před maturitní komisí. V současné době probíhají konzultace žáků s vedoucími práce.

Příprava k maturitě v plném proudu – kontrola čtenářských deníků

20.02.2019

Do maturitní zkoušky už není daleko a je načase nachystat si plán boje. Dobrá příprava na maturitu nespočívá jen v naučení se látky – přesouvání učiva z poznámek a knih do hlavy je jen jednou z mnoha fází celé maturitní bitvy. Mnoho žáků se například s plnou vervou pustí do učení, ale pak zjistí, že jim nezbývá čas nebo k některým tématům nemají žádné podklady. Abychom tomu předešli, připravujeme pro naše čtvrťáky každoročně  řadu opatření, která by je k maturitě měla dobře připravit. Patří mezi ně mimo jiné i pravidelná kontrola čtenářských deníků a znalostí získaných přečtením vybraného díla české či světové literatury. V těchto dnech aktuálně probíhá poslední „revize“ četby a do poloviny března musí všichni čtvrťáci odevzdat seznamy svým češtinářkám k závěrečné kontrole, aby mohly být do konce března předány na ředitelství školy. A pak už jen mít šťastnou ruku při losování.

Děvčata ve florbalu stříbrná

18.01.2019

Dne 16.1.2019 se vybrané žákyně naší školy zúčastnily okresního kola středních škol ve florbale.

Mistr bojových umění

18.12.2018

Žák naší školy přivezl z Plzně zlato.

2. C v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově

13.12.2018

Dne 28. 11. 2018 se 2. C vypravila do Muzea Podkrkonoší v Trutnově.

Multimediální výstava Paměť národa

22.11.2018

Ve středu 14. listopadu se žáci 2.C oboru Cestovní ruch vydali na exkurzi do Prahy.

S Francouzi v Praze

22.10.2018

V pondělí 15. 10. 2018 jsme pozvali francouzské studenty, kteří jsou v našem městě na šestitýdenní stáži, na výlet do Prahy.

Archeopark Všestary a Památník bitvy na Chlumu

09.10.2018

Dne 25. 9. 2018 se třída 1.C vydala společně s paní učitelkou Špatenkovou a paní učitelkou Broulikovou na exkurzi do Archeoparku ve Všestarech a památníku bitvy na Chlumu.

Výstava Aš po Už/horod

03.10.2018

V září žáci naší školy zhlédli výstavu Aš po Už/horod, která se konala v druhém patře bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem.

 

Adaptační kurz 1. C

21.09.2018

V pondělí 10. září 2018 odjela třída 1. C s paní učitelkou Janou Broulikovou a Evou Petrášovou na adaptační kurz do autokempu U Věže, který se nachází v Hořicích.

Adaptační kurz

28.08.2018

Základní informace k adaptačnímu kurzu prvního ročníku.

1. C na Malé Skále

01.06.2018

1. C strávila tři květnové dny na sportovně poznávací exkurzi na Malé Skále.

Svět knihy Praha 2018

15.05.2018

Jako každý rok jsme se i letos vydali na mezinárodní knižní veletrh na Výstaviště Praha, v pořadí již 24. ročník této úspěšné akce.

Safari po Safari 2018

24.04.2018

Ve středu 11. dubna žáci a žákyně 1. A, C, D, a E vyrazili u příležitosti Dne Země na tradiční  dobrodružnou cestu plnou poznání a pohybu Safari po Safari.

Praxe v ZOO

09.03.2018

Součástí Praktických cvičení 2. C je příprava na průvodcování v ZOO. Završením několikaměsíční práce přímo v areálu zoologické zahrady je složení závěrečné zkoušky.

Veletrh cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 2018

26.02.2018

Dne 15. 2. 2018 se žáci prvního ročníku oboru Cestovní ruch zúčastnili mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Praze

Setkání s holandskými studenty

12.02.2018

Žáci druhého ročníku oboru Cestovní ruch se v pondělí 5. února setkali se studenty stejného oboru z Landstede College.

2. C v Pardubicích

06.02.2018

V rámci praktických cvičení se žáci 2. C zúčastnili workshopu na pardubickém zámku.

Přednáška o muzejní práci

23.01.2018

V úterý 23. ledna 2018 navštívila 3. C paní ing. Lenka Stehnová, správkyně historických sbírek Městského muzea ve Dvoře Králové.

Lyžařský výcvik

19.01.2018

Žáci prvních ročníků strávili týden na sjezdovkách, snowboardech nebo běžkách ve Špindlerově Mlýně.

3. C v Galerii antického umění

18.01.2018

Třída 3. C navštívila Galerii antického umění v Hostinném.

1. C v Hradci Králové

03.01.2018

V předvánočním týdnu se třída 1. C vypravila na exkurzi do Hradce Králové.

Maturity zahájeny

12.12.2017

Dne 4. 12. 2017 si žáci maturitního ročníku oboru Cestovní ruch vylosovali zadání praktické maturitní zkoušky.

Den otevřených dveří

29.11.2017

V sobotu 25. 11. 2017 proběhl Den otevřených dveří. Další možnost prohlídky školy, jejího vybavení a především zjištění více informací o možnostech studia máte ještě 11. 1. a 8. 2. 2018.

Praktická cvičení v Hradci Králové

24.11.2017

V rámci praktických cvičení si žáci 2. C připravili komentovanou prohlídku Hradce Králové.

Průvodcem po historické Praze

17.11.2017

Třída 4.C se dne 25. října 2017 vydala na exkurzi za památkami Prahy. Naším úkolem bylo provést spolužáky historickou Prahou.

Gaudeamus Brno 2017

09.11.2017

Ve čtvrtek 2. 11. se zájemci ze všech oborů naší školy vydali vlakem na evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání.

Rozšiřujeme si obzory

07.11.2017

Středisko Europe Direct nás pozvalo na přednášku, která se věnovala nakupování zboží přes internet, online nákupům, e-shopům, ověřováním prodejců apod.

Burza škol Turnov

07.11.2017

Začátkem listopadu se naše škola zúčastnila burzy škol v Turnově. Děkujeme žákům, kteří se do akce zapojili.

„Studuj, pracuj a cestuj v EU“

07.11.2017

V rámci týdne vzdělávání, do kterého se zapojily úřady práce ČR, se v aule naší školy uskuteční přednáška na téma „Studuj, pracuj a cestuj v EU“, která se koná tento čtvrtek 9. listopadu od 10.00 do 11.30.  Jste srdečně vítáni, vstupné zdarma.

Tým Europe Direct

Exkurze v Kutné Hoře

02.11.2017

V úterý 24. října jsme se po osmé hodině ráno vydali na exkurzi do Kutné Hory. Již v autobuse jsme se od studentky Cestovního ruchu dozvěděli informace o historickém centru města.

Středoškolský pohár CORNY

01.11.2017

Každoročně se naše žákyně a žáci účastní poháru Corny v atletice. Okresní kolo se konalo 20. září na našem domácím stadionu. Kompletní výsledky jsou k nahlédnutí zde: http://online.atletika.cz/vysledky/31578/0/2

První místo v soutěži „Proveďte nás městem právě vaším questem“

10.10.2017

V soutěži „Proveďte nás městem právě vaším questem“, kterou na jaře vypsala Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové, získali žáci 3.C první místo za quest s názvem Po stopách Václava Hanky.

Stáž Itálie 2017

05.10.2017

Ještě předtím než jsme odlétli do prosluněné Itálie, jsme se celý rok připravovali v podobě kurzu italského jazyka s paní učitelkou Řezaninovou, která nám stáž také zprostředkovala.

Výlet do Ruska

25.09.2017

Začátkem září tohoto školního roku se skupinka žákyň 4. C a 4. B konečně vydala pod dohledem Mgr. Fryntové po roční přípravě do Ruska. Cílem se stalo město Sankt Peterburg – perla severní evropské části  Ruska.

Veletrh středních škol Náchod

25.09.2017

Ve dnech 22. 9. a 23. 9. 2017 se konal v Náchodě veletrh středních škol. Děkujeme pedagogům a žákům SŠIS za vzornou prezentaci na akci.

Adaptační kurz tříd 1A, 1C, 1D a 1E

22.09.2017

První týden ve škole jsme se moc neohřáli. Strávili jsme totiž tři dny na adaptačním kurzu.

Stáže v Itálii

14.09.2017

V průběhu měsíce září se postupně vracejí žáci oboru Hotelnictví z tříměsíční stáže v italských hotelech.

Vodácký kurz aneb radovánky na Labi

12.09.2017

Ještě než jsme se rozutekli na prázdniny, strávili jsme 3 dny na řece Labi.

Adaptační kurz tříd 1.A, 1.C, 1.D a 1.E

21.08.2017

Informace naleznete zde:

SŠIS v Itálii

28.06.2017

V pátek 16. června odpoledne jsme se vydali na dlouhou cestu autobusem za sportovně-turistickým kurzem v italské provincii Marche.

Tři mušketýři v Klicperově divadle

04.04.2017

Navštívili jsme zdařilé divadelní představení.

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

03.03.2017

Vítěz školního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce, Václav Hloušek (3C), naši školu dne 23.2. 2017 reprezentoval v okresním kole soutěže. 

Meet and Greet

21.02.2017

Již druhým rokem se u nás ve škole konala akce Meet and Greet, kdy žáci oborů cestovní ruch a hotelnictví SŠIS pořádali program pro žáky z holandské školy.

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

20.12.2016

Dne 15. 12. 2016 proběhla na všech budovách školy tradiční soutěž v anglickém jazyce.

Vánoční koleda Charlese Dickense v aule SŠIS

14.12.2016

Již po několikáté naše pozvání přijalo The Bear Eduacational Theatre a 12. 12. 2016 přijelo se svým představením Christmas Carol od Charlese Dickense. 

Obor Cestovní ruch se představuje

07.12.2016

Podívejte se na medailonek dalšího našeho oboru. https://www.youtube.com/watch?v=D0IsOdQy2YA&feature=youtu.be

Soutěž Juvenes Translatores

06.12.2016

Zúčastnili jsme se překladatelské soutěže Juvenes Translatores. Soutěž propaguje výuku cizích jazyků a povolání překladatele.

Královské mysterium

06.12.2016

První prosincový den jsme se vydali do hlavního města u příležitosti oslav 700. výročí narození Karla IV. 

Historie Dvora Králové nad Labem pro žáky ZŠ

22.11.2016

Žáci ZŠ se zajímavou formou seznamovali s historií svého města a průvodci jim byli studenti oboru Cestovní ruch.

Etiopie - střecha Afriky

22.11.2016

Studenti prvních až čtvrtých ročníků oboru Cestovní ruch navštívili 16. listopadu 2016 v Hankově domě cestopisný pořad Etiopie – střecha Afriky. 

Ubytování

Hotel & ubytovna

Služby

Kadeřnictví & kosmetika

Pronájem

Kurty & tělocvična

Školní jídelna

Školní jídelna

Domov mládeže

Domov mládeže