Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

APLIKOVANÁ CHEMIE

Kód oboru: Aplikovaná chemie - 28-44-M/01

Délka studia: 4 roky

Způsob ukončení studia: maturitní obor

Obor Aplikovaná chemie pokračuje v dlouholeté tradici výuky odborné chemie na SPŠ Dvůr Králové, dnes jedné ze součástí školy. S rozvojem moderních technologií a s přísnými požadavky na ochranu životního prostředí roste i zájem o absolventy oboru Aplikovaná chemie. Nejvíce podporovanými oblastmi Evropským společenstvím pro výzkum je inovace, vývoj a použití nanotechnologií, využití polymerních materiálů, vývoj biometrických systémů, nových technologií snižujících hlučnost a emise dopravy, bezpečnost potravin, udržitelné využívání biologických zdrojů, vývoj léčiv. Škola se snaží na tyto trendy vývoje reagovat přípravou školních vzdělávacích programů s různými zaměřeními, které pravidelně inovuje a propojuje s praxí žáků.

V Královehradeckém kraji je tento obor vyučován pouze na naší škole.

"Chemie je všude kolem nás - chemie je budoucnost"

 

Popis oboru

V Královehradeckém kraji škola nabízí jako jediná následující vzdělávací programy oboru Aplikovaná chemie:

ŠVP Výroba a zpracování polymerů

ŠVP Zušlechťování textilií

ŠVP Farmaceutický asistent

ŠVP Analytika životního prostředí

 

Charakteristiky programů:

Program Výroba a zpracování polymerů byl zaveden na základě požadavků firem v regionu a za vzájemné spolupráce s VŠCHT Praha, ústavem polymerních látek. Vzhledem k zastoupení firem v regionu, zpracovávajících a vyrábějících polymerní materiály, se jeví toto zaměření jako velmi perspektivní.

Program zušlechťování textilií je novinkou, která je nabízena za podpory f. VEBA. Firma VEBA patří k nejvýznamnějším výrobcům žakárských bavlněných textilií v Evropě a úspěšně rozvíjí tradici textilního podnikání. Při studiu nového zaměření se žáci, kromě tradičních zušlechťovacích textilních technologií, seznámí s uplatněním výrobků v medicíně, stavebnictví, letectví, dopravě a dalších netradičních oblastech.

Program Farmaceutický asistent - zaměření škola vyučuje již více než 16 let. Žáci se v rámci výuky seznámí s vývojem chemických léčiv, s lékovými formami, pomocnými látkami, způsoby aplikace, působením léčiv v organismu a s výrobou léčiv. Škola spolupracuje v rámci exkurzí s firmou Dr. Muller Pharma, předním českým výrobcem léčiv, zdravotnických prostředků a kosmetiky.

Program Analytika životního prostředí plynule navazuje na dříve vyučované zaměření ochrana životního prostředí. Při studiu specializace se žáci seznámí s právními normami v ochraně životního prostředí, s monitoringem látek pro životní prostředí, s odpadovými technologiemi a kvalitou ovzduší, vody a půdy.

Všechny vzdělávací programy vyučují průřezově předmětům: analytické, fyzikální chemii, chemické technologii a odborným předmětům dle zaměření. Teoretické hodiny jsou doplněny o praktická cvičení, při kterých žáci pracují s moderními profesionálními přístroji, jako např. UV-VIS spektrometrem, konduktometry, Ph - metry, turbidimetrem, oximetrem, digitálním mikroskopem, polarimetrem, viskozimetry, apod. Škola celkově disponuje velmi moderním přístrojovým vybavením pro analýzu, žáci pracují v nové laboratoři, jejíž součástí je také PC učebna pro zpracování záznamů z analýz.

 

Uplatnění absolventa

Svým pracovním zařazením se absolvent uplatní:

  • při výkonu povolání jako chemický a textilní technik, ekolog,
  • v oblasti chemie, farmacie, textilu, v oblasti nakládání s odpady a v dalších příbuzných odvětvích v typových pozicích dispečer, kontrolor jakosti, mistr, normovač, technický manažer provozu a technolog při zajišťování technické a technologické stránky výrobního procesu, v kontrolních činnostech, v systému řízení kvality, v péči o životní prostředí, ve výrobě léčiv.

Žáci se uplatní:

  • v chemickém, textilním a farmaceutickém průmyslu,
  • v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu s významným podílem chemického charakteru,
  • ve výzkumných a servisních organizacích a laboratořích, v laboratořích, které se zabývají úpravou vody a odpady, monitorováním životního prostředí, chemickými a biochemickými rozbory,
  • v organizacích a institucích zajišťujících kontrolu dodržování hygienických norem a právních předpisů v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí,
  • v textilním čistírenství.

 

Praktické vyučování a odborná praxe

Žáci v průběhu studia získávají praktické zkušenosti prací v chemických laboratořích školy. Kromě praktických návyků, získávají základní znalosti a dovednosti při práci s nebezpečnými chemickými látkami a moderními přístroji. V rámci laboratorních cvičení z anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie se seznamují se základy klasické a instrumentální analýzy, realizují rozbory základních chemickým surovin a materiálů, potravinových doplňků, polymerních materiálů, seznamují se základy statistického vyhodnocení analýz. Teoretická část výuky je také vhodně propojena s 14-ti denní odbornou praxí ve 2. a 3. ročníku studia. Odborná praxe je realizována u partnerských firem v regionu, např.: VEBA Broumov, RUBENA a.s., JUTA a.s., Polyplasty s.r.o.,Inotex s.r.o.,Ineco, s.r.o.,lékárny, aj.

Benefity

Novinkou je zapojení žáků oboru do e-learningového vzdělávacího programu v rámci výuky anglického jazyka, se zaměřením na získání komunikačních dovedností v oblasti odborné chemické terminologie, farmacie a polymerní chemie.

Žáci v rámci studia získávají základní znalosti v oblasti BOZP v chemické laboratoři a v chemickém provozu. Seznámí se s právními nařízeními, platnými pro nakládání s chemickými látkami, seznámí se s organizací, řízením výroby a kvality. Účastní se pravidelně exkurzí, stáží ve výrobních firmách, chemických a biologických olympiád, SOČ, vědeckých prací na výzkumných pracovištích.

Mají možnost podílet se na přípravě soutěží pro žáky ZŠ a tímto jim předávat své znalosti a zkušenosti.

Škola se stala také spoluautorem a partnerem dvou sektorových dohod: Sektorové dohody pro textilní a oděvní průmysl a Sektorové dohody pro chemický průmysl. V rámci těchto dohod se školy společně s výrobními firmami, vysokými školami a zřizovateli zavázali k vzájemné spolupráci v oblasti inovace vzdělávacích programů, propojení teoretických znalostí s praktickými formou praxí a stáží žáků i učitelů, případně podporou oboru stipendii.

Učební plán

Učební plán

Létak oboru

Leták o oboru

Propagační video o oboru:

https://youtu.be/skOjZ3ORSXw

 

Profily absolventů

Ing. Stanislav Karban

Ing. Stanislav Karban

Rok maturity: 2007

Současný zaměstnavatel: Bohemilk a.s., Mlékárna Opočno, http://www.bohemilk.cz/

Pracovní pozice: Ředitel interních procesů, technolog

Co vám přineslo studium naší školy?

Studium Aplikované chemie na SŠIS mi přineslo především výhodu při dalším studiu chemie na Univerzitě Pardubice. Měl jsem velký náskok, protože jsem mohl rozvíjet znalosti, které ostatní studenti pracně získávali. A protože škola není 100% jen o učení, rád vzpomínám na spoustu příhod a zážitků ze školy. Střední škola mi zkrátka dala základy pro reálný život.

Ing. Petr Bělina, PhD.

Ing. Petr Bělina, PhD.

Rok maturity: 1996

Současná pozice: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra anorganické technologie, odborný asistent

Co vám přineslo studium naší školy?
V roce 1992 jsem nastoupil na „textilní průmyslovku“ právě v roce, kdy se zcela poprvé otevřel obor chemická technologie – ochrana životního prostředí (dnes aplikovaná chemie). Společně s tehdejšími učiteli jsme trávili mnoho hodin v chemických laboratořích, kdy jsme absolvovali experimenty, které se na průmyslovce prováděly zcela poprvé. To připravilo mě a řadu mých kolegů na studium na vysoké škole, ale také řadu mých kolegů, kteří bezprostředně po studiu nastoupili do chemických a potravinářských laboratoří. V laboratoři jsme byli jako doma. Výuka ochrany životního prostředí mi poskytla nejen potřebné znalosti z oblasti nakládání s odpady, vodního hospodářství, ochrany ovzduší, ale i potřebné legislativy. Rád také vzpomínám na výuku meteorologie v rámci hodin fyziky. Rozhodně nesmím zapomenout na to, že jsme v té době byli jedni z prvních, kdo měl přístup k internetu. V neposlední řadě mi studium přineslo mnoho dobrých přátel z řad spolužáků, ale pedagogů. Rád se na průmyslovku vracím.

Ing. Jan Vaculík

Ing. Jan Vaculík

Jméno a příjmení, titul: Jan Vaculík, Ing.

Rok maturity: 2010

Současná pozice: Univerzita Pardubice, student prezenčního doktorského studia v oboru Fyzikální chemie se zaměřením na heterogenní katalýzu

Co vám přineslo studium naší školy?

Přípravu pro další studium chemie a také ujištění, že cesta, kterou jsem si vybral, byla správná

Mgr. Lucie Plíštilová

Rok maturity: 2007

Současný zaměstnavatel: PharmDr. Vít Hojný, Stará lékárna s.r.o., Dvůr Králové n.L.

Pracovní pozice: lékárník

Co Vám přineslo studium naší školy?

Studiu aplikované chemie na SŠIS vděčím především za perfektní přípravu na příjimací zkoušky na VŠ i na samotné studium Farmacie na Farmaceutické fakultě. Nezapomenutelné jsou zážitky z praktických cvičení v laboratoři i z exkurzí do různých odvětví chemického průmyslu, díky kterým jsem se mohla lépe rozhodnout, na co se chci v dalším studiu vlastně zaměřit. Studium ale nebyla jen dřina, ale i spousta výletů a  různých zajímavých akcí, které pro náš škola organizovala. Kdybych se dnes mohla vrátit do doby, kdy jsem se rozhodovala, na jakou střední školu se přihlásit, můj výběr by byl úplně stejný jako před lety.

Přednáška - forenzní analýza

05.03.2019

Dne 5.3.2019 se konala v aule budovy I zajímavá přednáška pro žáky oboru Aplikovaná chemie a Bezpečnostně právní činnost. S velmi zajímavým tématem, a to forenzní analýzou a příklady z praxe, žáky seznámil pan Ing. Jaroslav Andrle, PhD.

Příprava k maturitě v plném proudu – kontrola čtenářských deníků

20.02.2019

Do maturitní zkoušky už není daleko a je načase nachystat si plán boje. Dobrá příprava na maturitu nespočívá jen v naučení se látky – přesouvání učiva z poznámek a knih do hlavy je jen jednou z mnoha fází celé maturitní bitvy. Mnoho žáků se například s plnou vervou pustí do učení, ale pak zjistí, že jim nezbývá čas nebo k některým tématům nemají žádné podklady. Abychom tomu předešli, připravujeme pro naše čtvrťáky každoročně  řadu opatření, která by je k maturitě měla dobře připravit. Patří mezi ně mimo jiné i pravidelná kontrola čtenářských deníků a znalostí získaných přečtením vybraného díla české či světové literatury. V těchto dnech aktuálně probíhá poslední „revize“ četby a do poloviny března musí všichni čtvrťáci odevzdat seznamy svým češtinářkám k závěrečné kontrole, aby mohly být do konce března předány na ředitelství školy. A pak už jen mít šťastnou ruku při losování.

Konference - kybernetická bezpečnost a příklady řešení ve školství

14.02.2019

Dne 11. 2. 2019 se konala v prostorách krajského účadu HK konference pro správce ICT a zástupce škol.

Seminář vznikl pod "taktovkou" pana Marka Hencla z firmy AARTKOM s.r.o. který s naší školou již od minulého roku spolupracuje v oblasti výuky kybernetické bezpečnosti a volnočasových aktivit. Spolu s ním se představil také talentovaný žák Štěpán Rejl z 1I, který také na této konferenci přednášel výsledky projektu WEB "scanu", na jehož realizaci se podílel. Oběma děkujeme za prezentaci školy!

Dne 30. 1. 2019 se konal v laboratořích SŠIS "Zimní chemický turnaj".

11.02.2019

Celkem se účastnilo 69 žáků základních škol regionu. Žáci soutěžili v přírodovědných znalostech a dovednostech, a to v tříčlenných týmech. Organizátory a mentory byli po celou dobu akce žáci oboru Aplikovaná chemie, tímto jim děkujeme za pomoc a žákům ZŠ za účast!

V příloze je uvedeno pořadí družstev - pdf.

Exkurze žáků oboru Aplikované chemie

21.11.2018

Žáci 3. B se 14. 11. 2018 zúčastnili exkurze do firmy Tereos TTD, a.s. České Meziříčí.

Stáž žáků 4B zaměření Výroba a zpracování polymerů

31.10.2018

Dnes jsme s žáky 4B, studujícími zaměření Výroba a zpracování polymerů, navštívili závod JUTA 07.
Po skvělém výkladu technologie výroby geotextilií jsme měli možnost nahlédnout do provozu a vidět výrobní linky v chodu.

Projektový den pro žáky 9. třídy ZŠ česká Skalice

25.10.2018

24.10. proběhl v laboratořích SŠIS projektový den pro žáky
9. třídy ZŠ Česká Skalice, připravený tzv. "na míru". Program jsme pro žáky připravili společně po dohodě s pedagogy ZŠ, a to na téma: "Den stromů".

Aplikovaná chemie – exkurze na skládku odpadů v Lodíně

11.10.2018

Dne 10.10.2018 chemici studující zaměření Analýza životního prostředí ze třídy 4B a "nadšení" žáci třídy 3B navštívili skládku odpadů v Lodíně. Po zajímavé přednášce o funkci a fázích skládkování si prohlédli celý areál.

Adaptační kurz 1B a 1I

13.06.2018

Adaptační kurz se koná ve dnech 10.-12.9.2018 v Hotelu Bára na Benecku. Podrobné informace naleznete zde.

Exkurze do firmy KAVO KEER - výroba umělých zubů

09.04.2018

Dne 9. 4. 2018  navštívily  třídy  2. B a 3. B  oboru Aplikovaná chemie SŠIS americkou firmu KAVO KERR (dříve SPOFA – Dental) v Jičíně. Žáci si prohlédli unikátní zařízení pro přípravu pigmentů pro barvení methylmetakrylátu.

Ekologická brigáda v ZOO

27.03.2018

Ve dnech 26. – 28. 3. se žáci 1.B účastní ekologické brigády v ZOO Dvůr Králové n. L. Součástí akce jsou odborné přednášky o zvířatech, během kterých žáci vyplňují pracovní listy.  

Dne 27. 3. 2018 proběhne na SŠIS školení k problematice kybernetické bezpečnosti

22.03.2018

V úterý proběhne školení, které si klade za úkol účastníky seznámit s problematikou kybernetické bezpečnosti, potřebnými právními nařízeními, zabezpečením sítě a celkově obranou proti "kyberútokům" - viz pozvánka.

Exkurze žáků do firmy Atas elektromotory Náchod a.s.

06.03.2018

Dne 2.3.2018 navštívili žáci 3I oboru Informační technologie a žáci třídy 3B oboru Aplikovaná chemie firmu ATAS elektromotory v Náchodě. Tato zajímavá exkurze doplňovala teoretickou výuku předmětu Elektrotechnika.

Děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice navštíví SŠIS

27.02.2018

Dne 7.3.2018 navštíví SŠIS děkan Fakulty chemicko-technologické, Univerzity Pardubice, pan prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. V aule školy proběhne přednáška pro žáky 1. - 4. ročníku oboru Aplikovaná chemie.

Účast žáků 4B oboru Aplikovaná chemie na soutěži Chemiklání

12.02.2018

Dne 9.2.2018 se žáci: Jana Zákravská, Pavel Hepnar, Kateřina Nyklíčková, Petra Mendřická a Magdaléna Hamplová účastnili soutěže Chemiklání, která proběhla na Univerzitě Pardubice. Žáci soutěžili v teoretických znalostech anorganické, organické, analytické, fyzikální chemie a biochemie. Umístili se na 38. místě. Soutěže se účastnily týmy z celé České a Slovenské republiky. Blahopřejeme ke krásnému umístění!

Reprezentace na národním kole chemické olympiády kategorie E

08.02.2018

Dne 1.2.2018 reprezentovala Kateřina Nyklíčková SŠIS na národním kole chemické olympiády kategorie E. Umístila se na 12. místě. Blahopřejeme!

Další inovace laboratoří

08.02.2018

Nově zrekonstruované laboratoře jsme vybavili dalšími skříňkami a laboratorními stoly.

Lyžařský výcvik

19.01.2018

Žáci prvních ročníků strávili týden na sjezdovkách, snowboardech nebo běžkách ve Špindlerově Mlýně.

Maturitní ples oboru Aplikovaná chemie

15.01.2018

Žáci 4B oboru Aplikovaná chemie srdečně zvou na maturitní ples, který se koná dne 23. 2. 2018 od 19 hodin ve sportovní hale Techtex v Hostinném. Pozvánka ke stažení zde.

Národní kolo chemické olympiády kategorie E

09.01.2018

V lednu 2018 se bude konat národní kolo chemické olympiády kategorie E. Z krajského kola CHO postoupila do národního kola žákyně SŠIS oboru Aplikované chemie Kateřina Nyklíčková (4B). Blahopřejeme!

Exkurze do firmy Dr.Muller Pharma

09.01.2018

Dne 19.12.2017 se žáci 4.B oboru Aplikované chemie, zaměření farmaceutický asistent, účastnili exkurze do firmy Dr. Müller Pharma v Hradci Králové.

Vánoční chemický turnaj

18.12.2017

Dne 12. 12. 2017 proběhl v laboratořích SŠIS Vánoční chemický turnaj pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ. Celkem se účastnilo 57 žáků z 10 škol. Pořadí umístění družstev najdete zde. Blahopřeje a rovněž děkujeme sponzorům za pomoc při nákupu cen do soutěže, a to firmě VWR International a sdružení Unii rodičů.

Žákovský projekt - skleníkový jev

18.12.2017

Žáci oboru Aplikovaná chemie zaměření Analýza životního prostředí vypracovali žákovský projekt na téma Skleníkový jev. Tým žáků společně vypracoval zadané téma, které v rámci výuky obhajoval formou týmové prezentace. Prezentace z obhajoby zde.

Vyhlášení výsledků soutěže: "Tvorba propagačního materiálu pro Vánoční chemický turnaj"

07.12.2017

Dne 6. 12. 2017 bylo ukončeno hodnocení soutěže. Všichni soutěžící připravili velmi pěkné návrhy propagačního materiálu pro marketingovou aktivitu: Vánoční chemický turnaj pro žáky ZŠ. Oficiální vyhlášení soutěže a předání cen proběhne dne 11. 12. 2017 v 13 30 hod v klubovně budovy I.

Vyhlášení výsledků krajského kola chemické olympiády kat. E

07.12.2017

Dne 29.11. proběhlo v laboratořích SŠIS krajské kolo chemické olympiády pro vybrané žáky, kteří postoupili do tohoto kola ze školních kol SŠ. Celkem se účastnili 3 žáci ze SŠIS a 5 žáků ze SPŠCH Pardubice. Žáci soutěžili 4 hodiny pod dohledem krajských komisí CHO v teoretické a praktické části.

Pokračujeme v realizaci projektových dní z chemie a fyziky pro žáky ZŠ

01.12.2017

Ve dnech 16., 21., 24.11. a 1.12. byly realizovány projektové dny pro žáky základních škol ze Dvora Králové a České Skalice. V rámci projektových dní žáci shlédli plno zajímavých chemických pokusů, zkusili si sestavit destilační aparatury, shlédli efektivní pokusy z chemie a seznámili se s fyzikálními jevy, a to pomocí praktických stavebnic.

Den otevřených dveří

29.11.2017

V sobotu 25. 11. 2017 proběhl Den otevřených dveří. Další možnost prohlídky školy, jejího vybavení a především zjištění více informací o možnostech studia máte ještě 11. 1. a 8. 2. 2018.

Krajské kolo chemické olympiády kategorie E pro KH a PA kraj

28.11.2017

Dne 29.11.2017 proběhne krajské kolo chemické olympiády kategorie E pro kraj Pardubický a Královéhradecký. Účastníci soutěže, kteří pojedou vlakem do DK na nádraží přestoupí na místní autobusovou dopravu, vystoupí na zastávce Obecní domy.

Gaudeamus Brno 2017

09.11.2017

Ve čtvrtek 2. 11. se zájemci ze všech oborů naší školy vydali vlakem na evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání.

Burza škol Turnov

07.11.2017

Začátkem listopadu se naše škola zúčastnila burzy škol v Turnově. Děkujeme žákům, kteří se do akce zapojili.

„Studuj, pracuj a cestuj v EU“

07.11.2017

V rámci týdne vzdělávání, do kterého se zapojily úřady práce ČR, se v aule naší školy uskuteční přednáška na téma „Studuj, pracuj a cestuj v EU“, která se koná tento čtvrtek 9. listopadu od 10.00 do 11.30.  Jste srdečně vítáni, vstupné zdarma.

Tým Europe Direct

SŠIS získala ocenění

05.11.2017

Dne 3. 11. 2017 SŠIS získala ocenění za výraznou spolupráci s firmami v rámci výuky oboru Aplikované chemie.

Středoškolský pohár CORNY

01.11.2017

Každoročně se naše žákyně a žáci účastní poháru Corny v atletice. Okresní kolo se konalo 20. září na našem domácím stadionu. Kompletní výsledky jsou k nahlédnutí zde: http://online.atletika.cz/vysledky/31578/0/2

Návštěva IQlandie v Liberci

19.10.2017

V říjnu se žáci tříd 3I a 3B zúčastnili exkurze do IQlandie v Liberci.

Exkurze na úpravnu vody ve Dvoře Králové n. L.

19.10.2017

Žáci  Aplikované  chemie  2.B  se  16. 10. 2017 zúčastnili plánované exkurze na Úpravnu vody VAK Dvůr Králové nad Labem.

 

Inovace chemické laboratoře

06.10.2017

Dokončujeme inovaci další chemické laboratoře v budově průmyslovky na nábřeží J. Wolkera. Laboratoř je vybavená novými laboratorními stoly s vysoce odolnými pracovními deskami.

 

Exkurze do Zahrady léčivých rostlin

02.10.2017

Žáci 4. ročníku oboru Aplikovaná chemie navštívili dne 27. 9. 2017 Zahradu léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Prohlédli si venkovní expozice, skleník a proces sušení rostlin, vše s odborným výkladem.

Výlet do Ruska

25.09.2017

Začátkem září tohoto školního roku se skupinka žákyň 4. C a 4. B konečně vydala pod dohledem Mgr. Fryntové po roční přípravě do Ruska. Cílem se stalo město Sankt Peterburg – perla severní evropské části  Ruska.

Veletrh moderní laboratorní techniky

25.09.2017

Dne 21. 9. 2017 se žáci Aplikované chemie  1.B, 2.B, 3. B zúčastnili veletrhu laboratorní techniky  a chemických produktů LABOREXPO 2017.

Veletrh středních škol Náchod

25.09.2017

Ve dnech 22. 9. a 23. 9. 2017 se konal v Náchodě veletrh středních škol. Děkujeme pedagogům a žákům SŠIS za vzornou prezentaci na akci.

Adaptační kurz třídy 1B

18.09.2017

Ve dnech 5.-7. 9. 2017 se konal adaptační kurz "chemiků" v hotelu Bára na Benecku. Kurz byl zaměřen na seznámení žáků, byl obohacen turistikou do Špindlerova mlýna a soutěžemi z oblasti základních znalostí chemie.

Adaptační kurz třídy 1B

03.09.2017

Ve dnech 5.-7.9. se koná adaptační kurz třídy oboru Aplikované chemie - 1B. Podrobnosti najdete zde.

Žáci oboru Aplikované chemie ve firmě Saar Gummi Czech s.r.o.

29.06.2017

Žáci 2B a 3B se účastnili dne 29. 6. exkurze do firmy SAAR GUMMI s.r.o. Po skvělém výkladu technologie výroby těsnících systémů z technické pryže pro karoserie měli možnost nahlédnout do provozu a seznámit se se systémem řízení kvality.

Nabídka aktivit pro žáky základních škol pro školní rok 2017/2018

29.06.2017

Pro školní rok 2017/2018 nabízí SŠIS zajímavé aktivity pro žáky 1. a 2. stupně základních škol. Aktivity jsou zaměřeny na podporu přírodovědného vzdělávání a podporu manuální zručnosti žáků. Nabídku najdete zde.

Pokračujeme v konání projektových dnů pro žáky základních škol

02.04.2017

V měsíci březnu navštívili laboratoře SŠIS žáci nižšších ročníků ZŠ Strž a žáci 8. a 9. třídy ZŠ Mládežnická Trutnov. Žáci shlédli demonstrační efektivní pokusy, pokusy s čidlem Pasco a také si sami vyzkoušeli zajímavé reakce.

Chemiklání

24.02.2017

Žáci 3B oboru Aplikovaná chemie se v únoru účastnili soutěže chemických týmů středních škol pořádané Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice.

Projektové dny pro žáky ZŠ

21.02.2017

Dne 20. 2. 2017 navštívili žáci 9. ročníku ZŠ Strž, společně s vyučujícím, laboratoře SŠIS. K měření se využilo teplotní čidlo PASCO.

Laboratorní práce pro žáky ZŠ

16.01.2017

Učitelé chemie připravili pro žáky ZŠ Dubenec laboratorní cvičení, které vhodně doplňuje vzdělávací program ZŠ.

Stipendia pro zájemce o Aplikovanou chemii

10.01.2017

Díky podpoře podnikatelů z našeho regionu dostanou všichni žáci, kteří nastoupí do 1. ročníku oboru Aplikovaná chemie, stipendia 300 korun měsíčně.

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

20.12.2016

Dne 15. 12. 2016 proběhla na všech budovách školy tradiční soutěž v anglickém jazyce.

Exkurze žáků do firmy Dr. Muller Pharma

16.12.2016

Dne 14. 12. 2016 se žáci oboru Aplikované chemie, zaměření Farmaceutický asistent, účastnili exkurze do firmy Dr. Muller Pharma v Hradci Králové. Tato firma je dynamicky se rozvíjející firmou v oblasti výroby farmaceutických přípravků.

 

 

Video - obor Aplikovaná chemie

15.12.2016

Žáci oboru Aplikovaná chemie třídy 3B připravili motivační video ke studiu chemie.

K shlédnutí na odkaze: https://youtu.be/skOjZ3ORSXw

Chemický vánoční turnaj pro základní školy

15.12.2016

Dne 13. 12. 2016 se konal jubilejní, 10-tý, Chemický vánoční turnaj pro žáky základních škol. Celkem se účastnilo 22 družstev, 66 žáků ze 14 základních škol. Výsledky jsou ke stažení zde

Exkurze chemiků do cukrovaru

21.11.2016

Žáci 3. ročníku oboru Aplikovaná chemie se dne 21. 11. 2016 zúčastnili exkurze do cukrovaru v Českém Meziříčí.

Stáž žáků a učitelů ve firmě TYCO ELEKTRONICS EC Trutnov s.r.o

09.11.2016

Dne 9.11. se žáci 3. a 4. ročníku oboru Aplikovaná chemie - zaměření Výroba a zpracování polymerů účastnili odborné stáže v této firmě.

Obnovitelné zdroje formou experimentálních pokusů

12.10.2016

Škola zakoupila novou výukovou experimentální stavebnici, pomocí které lze demonstrovat obnovitelné zdroje energie.

Exkurze do firmy Synthesia

23.09.2016

Dne 22. 9. 2016 žáci oboru Aplikovaná chemie navštívili firmu Synthesia v Pardubicích.

Exkurze do firmy Synthos

23.09.2016

Žáci oboru Aplikovaná chemie shlédli výrobu polystyrenu. Tato výroba je ojedinělá v ČR.

Články oboru

Zveme žáky ZŠ na tradiční Chemický vánoční turnaj

14.11.2016

Zveme žáky ZŠ na tradiční Chemický vánoční turnaj, který každoročně připravujeme společně s žáky oboru Aplikovaná chemie. Letos se bude konat v úterý, 13. 12. 2016. Žáci oboru mají možnost předat své znalosti a zkušenosti žákům ZŠ. Soutěžit se bude v jednoduchých přírodovědných znalostech a dovednostech. Nebudou chybět ani efektivní a badatelské pokusy. Každý účastník si odnese hezké vzpomínky, trochu nových zmalostí a také "nějakou maličkost."

Prezence žáků bude od 8 - 8 20 hod v aule školy na nábř. J. Wolkera 132, soutěžit budeme v laboratořích na stejné adrese od 8 30 hod. Těšíme se na účast!

 

Nabízíme výuku laboratorních cvičení pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ

14.11.2016

Nemáte dostatečně vybavené laboratoře ZŠ pomůckami a chemickými látkami? Pomůžeme vám zrealizovat laboratorní cvičení a tímto vhodně doplnit výuku teoretické části chemie. V případě zájmu pište na email: stodtova.monika@ssis.cz.

Nový výukový program zaměřený na zušlechťování textilních materiálů

01.09.2016

Nabízáme nový výukový program oboru Aplikované chemie se zaměřením na zušlechťování textilních materiálů.

Ve spolupráci s Asociací textilního - oděvního - kožedělného průmyslu (ATOK), tj. asociace firem a f. Veba s.r.o Broumov, škola připravila úpravu ŠVP oboru Aplikovaná chemie na zaměření zušlechťování textilních materiálů, využitelných v textilním, oděvním, ale i netextilním průmyslu. Pro netextilní průmysl jmenujme třeba aplikace „moderních" technologií textilního zušlechťování ve stavebnictví, zdravotnictví, kosmetice, letectví, apod. Tato specializace výuky si bude klást za cíl lepší uplatnění žáka na trhu práce v regionu, kde se nachází velmi mnoho firem s textilním a textilně - chemickým zaměřením.

Kroužek pro mladé chemiky

01.09.2016

Nabízíme žákům 8. a 9. tříd ZŠ kroužek pro "mladé chemiky". Kroužek bude zaměřen na popularizaci chemie a přírodovědného vzdělávání, efektivní pokusy, pokusy z běžného života a podporu manuální zručnosti žáků. Bude probíhat v termínech dle zájmu žáků pod vedením lektora SŠIS. Zájemci se mohou hlásit na emailové adrese: stodtova.monika@ssis.cz.

Ubytování

Hotel & ubytovna

Služby

Kadeřnictví & kosmetika

Pronájem

Kurty & tělocvična

Školní jídelna

Školní jídelna

Domov mládeže

Domov mládeže