Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Certifikáty

CISCO Networking Academy

Od roku 2005 je SŠIS zapojena do projektu CISCO NETACAD jako lokální akademie, která umožňuje prostřednictvím e-learningového vzdělávání a proškolených lektorů získat studentům po úspěšném absolvování kurzu certifikát, který je akceptován zaměstnavateli i vysokými školami. V současné době lze absolvovat kurzy IT Essentials: PC Hardware and Software, CCNA EXPLORATION 1: Network Fundamentals, CCNA EXPLORATION 2: Routing Protocols and Concepts, CCNA EXPLORATION 3: LAN Switching and Wireless. Veškeré studijní materiály jsou v anglickém jazyce, rovněž testy a kvízy, výuka probíhá v českém jazyce. Rozsah a obsah všech kurzů je součástí výuky všech zaměření oboru Informační technologie.

Cílem programu je přispět k profesní přípravě specialistů pro potřeby budování informační společnosti.

Výsledkem úspěšně ukončeného studia jsou celosvětově uznávané certifikační zkoušky společnosti Cisco Systems. V současné době umožňuje naše lokální akademie absolvovat studium a zkoušky IT Essentials I: Základy hardware a software a IT Essentials II: Síťové operační systémy. V blízké budoucnosti se plánuje rozšíření nabídky o studium a zkoušku CCNA1: Základy počítačových sítí.

IT Essentials I - PC Hardware and Software

 • úvod do HW a SW PC
 • identifikace a instalace HW součástí PC
 • instalace a základní konfigurace operačního systému MS Windows
 • periferie a multimediální zařízení, jejich připojení k PC
 • vytvoření lokální sítě, konfigurace síťových protokolů a TCP/IP
 • připojení počítače k lokální síti a Internetu

Certifikační zkouška a uplatnění absolventa kurzu IT Essentials I:

Po absolvování kurzu IT Essentials I disponuje absolvent určitými znalostmi potřebnými pro vykonání zkoušky certifikačního testu Comp TIA A+

Tento kurz je důležitým základem pro pokračování studia v kurzech IT Essentials II a CCNA 1.

Možnost uplatnění absolvoventů po absolvování kurzu IT Essentials I:

 • servisní technik
 • provozní technik pro instalaci a údržbu PC
 • pracovník Help-Desk

IT Essentials II: Network Operating Systems

 • instalační procedury pro Linux, MS Windows 2000 a Windows XP
 • procedury pro síťovou bezpečnost operačního systému
 • síťové standardy, protokoly, topologie médií a zařízení
 • záloha a vzdálený přístup k operačnímu systému
 • řízení a optimalizace síťového operačního systému

Certifikační zkouuška a uplatnění absolventa kurzu IT essentials II

Po absolvování kurzu IT essentials II disponuje absolvent znalostmi potřebnými k vykonání zkoušky certifikačního testu Comp TIA A+ a částečnými znalostmi pro test Comp TIA Server+.

Tento kurz je výborným základem pro pokračování v kurzech CCNA.

Možnosti uplatnění absolventů kurzu IT essentials II:

 • servisní technik
 • provozní technik pro instalaci a údržbu PC
 • pracovník Help-Desk
 • provozní technik pro instalaci a údržbu sítí

Microsoft IT Academy

SŠIS se stala školícím střediskem programu Microsoft IT Academy.

Více o MS IT Academy

Akreditace DVPP - informační centrum

Dne 18. ledna 2007 byla škole Ministerstvem školství ČR udělena akreditace vzdělávacího programu "Budování školního informačního centra - intranetu na platformě freewarových systémů LINUX, PHP, MYSQL a C#."

Open Learning

Od podzimu 2014 je SŠIS zapojena do projektu společnosti Open Agency s.r.o., která se specializuje na jazykovou výuku s oborově specifickou slovní zásobou. V kurzech se uplatňuje online učení v prostředí OPEN LEARNING. Studijní modul umožňuje studentům, aby pod vedením certifikovaných lektorů úspěšně absolvovali kurz, a získali certifikát, který potvrzuje zvládnutí specifické slovní zásoby v daném oboru.V současné době lze absolvovat následující kurzy: Basic Chemical Terminology, Pharmaceutical Production a Plastic Production and Processing. Veškeré studijní materiály jsou v anglickém jazyce, rovněž i výuka probíhá v anglickém jazyce. Cílem programu je přispět k profesní přípravě specialistů ve vybraných studijních oborech.

ISO 9001

Vysoká jakost - spokojenost žáků a zaměstnanců

V souladu se zavedeným systémem managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2008 vyhlašuje vedení školy tuto politiku kvality, jejímž prostřednictvím sleduje stále větší uspokojování potřeb všech našich zákazníků - žáků, rodičů i podniků. K naplnění přijaté politiky kvality vedení školy vyhlašuje na období od roku 2012 do roku 2016 tyto základní cíle:

 1. V rámci všech činností realizovaných školou důsledně uplatňovat procesní přístup postavený na jednoznačných a transparentních pravidlech umožňujících opakování všech postupů při minimalizaci jednorázových řešení.
 2. Zajistit žákům vysokou kvalitu učebně výchovného procesu s ohledem na změny probíhající ve společnosti a požadavky zaměstnavatelů.
 3. Motivovat zaměstnance školy k takovému přístupu k žákovi, který zajistí vyšší úspěšnost jejich studia při zachování jeho vysoké kvality.
 4. Zajistit takovou úroveň znalostí našich absolventů, která jim umožní uplatnění na trhu práce a při studiu na vysoké škole.
 5. Důsledně zlepšovat vzdělávání a odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků a tím dosáhnout vyšší úrovně výchovně vzdělávacího procesu.
 6. Trvalé zlepšovat pracovní prostředí pro zaměstnance.
 7. V rámci školy dbát na rozvíjení konstruktivní komunikace, docílit otevřeného prostředí pro výměnu názorů a zvyšovat tak efektivní spolupráci na všech úrovních učitel-žák,učitel-učitel...
 8. Posílit vnější vztahy mezi naší školou a základními školami ve smyslu působení na vyšší připravenost žáků a motivaci k úspěšnému vzdělávání na střední škole.
 9. Pokračovat ve spolupráci s vysokými školami.
 10. Posílit vnější vztahy mezi naší školou a zaměstnavateli s cílem získávání informací pro další zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu.
 11. Prohloubit spolupráci se sociálními partnery.

Závazek vedení školy

 • uplatňovat vyhlášenou politiku kvality a podporovat její realizaci
 • rozpracovat politiku jakosti do hodnotitelných cílů kvality
 • vytvářet podmínky a potřebné zdroje pro plnění cílů kvality
 • provádět pravidelné hodnocení cílů kvality, které povedou k neustálému zlepšování systému managementu kvality
 • kontrolovat plnění cílů kvality a přijímat opatření v případech jejího neplnění.

Vedení školy očekává aktivní přístup od zaměstnanců k plnění vyhlášené politiky kvality.

Ing. Monika Štodtová, manažer kvality

Ubytování

Hotel & ubytovna

Služby

Kadeřnictví & kosmetika

Pronájem

Kurty & tělocvična

Školní jídelna

Školní jídelna

Domov mládeže

Domov mládeže