CESTOVNÍ RUCH

Kód oboru: Cestovní ruch - 65-42-M/02

Délka studia: 4 roky

Způsob ukončení studia: Maturitní zkouška

Kde jinde by se měl vyučovat obor Cestovní ruch, když ne ve Dvoře Králové, v jednom z hlavních center turistického ruchu v ČR? Kde jinde mohou žáci zažít výuku přímo v ZOO či hospitálu Kuks? Díky výborné spolupráci naší školy s těmito institucemi naše žáky vyučují odborníci z těchto institucí.

Obor Cestovní ruch patří mezi vyhledávané a atraktivní obory vzdělávání. Absolventi jsou vedle odborných předmětů připravováni v jazykové a ekonomické oblasti tak, aby našli uplatnění v rozvíjejícím se průmyslu cestovního ruchu – např. v cestovních kancelářích, v turistických centrech, lázeňství apod. Jsou zároveň připraveni ke studiu na vysokých školách. Významný je samozřejmě všeobecný historicko-kulturní přehled.

Popis oboru

Absolvent studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním. Absolvování oboru garantuje získání vzdělání, které je nutné pro výkon podnikatelských aktivit v cestovním ruchu a některých dalších službách.

Předměty jsou standardně všeobecně vzdělávací, kde je kladen důraz zvláště na výuku cizích jazyků. Vedle povinného anglického jazyka jsou nabízeny francouzský, německý a ruský jazyk. V případě zájmu lze navštěvovat kroužek španělského jazyka. V rámci oboru je velký důraz kladen na komunikační dovednosti obecně.

Těžištěm odborných předmětů jsou oborové odborné předměty Služby cestovního ruchu, Zeměpis cestovního ruchu a ekonomické předměty Ekonomika a Účetnictví. Žáci v nich získávají zejména kompetence v oblastech služeb ubytovacích, stravovacích, dopravních, průvodcovských, v lázeňských službách atp. Důraz je kladen na činnosti a aktivity pro zážitkové vyplnění volného času.

Důraz je kladen na schopnost komunikovat (i v cizích jazycích) a efektivně pracovat s informacemi, třídit je, analyzovat a následně vhodně prezentovat.

K rozvoji praktických dovedností slouží předmět Praktická cvičení, kde žáci integrují znalosti a dovednosti získané v odborných a všeobecně vzdělávacích předmětech.

Pro výuku oboru není vyžadováno speciální vybavení. Využívají se zejména standardní kmenové učebny vybavené didaktickou technikou, jazykové učebny a učebny výpočetní techniky.

Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů probíhá v kmenových učebnách nebo jazykových učebnách. Pro výuku tělesné výchovy se využívá tělocvična, posilovna, atletický a zimní stadion.

Při výuce se používá standardní didaktická technika, kterou jsou všechny učebny vybaveny, samozřejmostí je bezdrátové internetové připojení ve všech budovách. Škola nasazuje moderní komunikační a výukové technologie pro přístup žáků a rodičů k informacím odkudkoliv prostřednictvím internetu (Office 365, Bakaláři, Moodle apod.).

Uplatnění absolventa

Absolventi najdou uplatnění v komplexu služeb cestovního ruchu. Budou vykonávat činnosti charakteru obchodně podnikatelského, provozního a řídícího v nižších a středních pozicích struktury řízení ve všech organizačně právních formách podnikání v cestovním ruchu. Absolventi se uplatní např. jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center a hotelových komplexů a dále jako průvodci cestovního ruchu, recepční apod., popř. ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, obvykle pokračují ve studiu v oborech skupiny gastronomie, hotelnictví, turismus nebo v ekonomických oborech.

Praktické vyučování a odborná praxe

Pro rozvoj a nácvik praktických dovedností je určen předmět Praktická cvičení. V rámci předmětu žáci absolvují praktická cvičení v ZOO Dvůr Králové nad Labem, v Hospitalu Kuks, začínáme spolupracovat s obnovenými Lázněmi 1897 ve Velichovkách, Penzionem Za Vodou ve Dvoře Králové nad Labem apod. Dále spolupracujeme s informačními centry, cestovními kancelářemi, hotely a dalšími významnými hráči na poli cestovního ruchu. Cenné zkušenosti získávají žáci i při pronikání moderních technologií do cestovního ruchu – návrhy mobilních aplikací. Žáci se podílejí na organizaci volnočasových aktivit pro různé cílové skupiny a na organizaci akcí ve městě a okolí. 

Ze strany školy je snaha spolupracovat se všemi subjekty cestovního ruchu v okolí při pořádání jejich akcí, aby praktická výuka pokrývala co možná nejširší spektrum aktivit, se kterými se žáci jako zaměstnanci nebo podnikatelé mohou setkat.

Ve druhém a třetím ročníku je pro studenty povinná odborná praxe v rozsahu celkem 4 týdnů.

 

Benefity

Pro studenty cestovního ruchu je skutečně nezbytná dobrá znalost cizích jazyků, proto studentům podle zájmu umožňujeme prohlubovat jazykové dovednosti v rámci konverzací nad rámec povinné výuky – konverzace v německém, ruském a francouzském jazyce nebo výuku třetího jazyka (španělský jazyk).

Pro žáky jsou organizovány exkurze po turisticky zajímavých místech, včetně zahraničí, dále kulturně vzdělávací pořady zvláště se zeměpisnou tématikou.

Plnoletí studenti se mohou zúčastnit letní tříměsíční odborné praxe v Itálii. Tomu předchází roční kurz italského jazyka, po jehož absolvování získají základní komunikační dovednosti potřebné pro praxi.

SŠIS podporuje zapojení žáků do odborných soutěží pro porovnání jejich znalostí a dovedností s konkurencí ostatních škol, kde vyučují podobné obory vzdělávání. Získané zkušenosti žáci obvykle velmi dobře zúročí v profesním životě.

Učební plán

Učební plán 

Týdenní dotace - přehled 

Vzdělávací oblast/

Obsahový okruh

Předmět

Studium

Týdenní dotace

(celkem +

disponibilní)

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Povinné předměty

Jazykové vzdělávání a komunikace

Český jazyk

2

1

1+1

1

5+1

Anglický jazyk

2+2

2+1

2+1

2+2

8+6

Druhý cizí jazyk

  • Německý jazyk
  • Francouzský jazyk
  • Ruský jazyk

2+1

2+1

2+1

2+1

8+4

Společenskovědní vzdělávání

Základy společenských věd

 

1

1

1+1

3+1

Dějepis

1+1

1+1

 

 

2+2

Přírodovědné vzdělávání

Fyzika

1

 

 

 

1

Chemie

1

 

 

 

1

Biologie a ekologie

2

 

 

 

2

Matematické vzdělávání

Matematika

2+1

2+1

2

2

8+2

Estetické vzdělávání

Literatura

1

2

1

1+1

5+1

Vzdělávání pro zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

Informační a komunikační technologie

2

2

 

 

4

Odborné vzdělávání

Ekonomika

 

2+1

2

1

5+1

Účetnictví

 

2

2

1+1

5+1

Zeměpis cestovního ruchu

2

1+1

1+1

0+1

4+3

Historie a kultura v cestovním ruchu

 

 

1+1

1+1

2+2

Služby cestovního ruchu

2+1

3

3

0+3

8+4

Projektový seminář

 

 

 

1+2

1+2

Management a marketing

 

 

 

1+1

1+1

Písemná a elektronická komunikace

2

2

 

 

4

Praktická cvičení

 

0+4

1+3

 

1+7

Volitelné předměty

Volitelné předměty

  • Konverzace v cizím jazyce
  • Seminář ze společenských věd
  • Seminář z matematiky

 

 

0+2

0+2

0+4

Celkem hodin

30

35

31

32

86+42

 

Létak oboru

Propagační letáček oboru

 

 

 

Profily absolventů

Adaptační kurz tříd 1A, 1C, 1D a 1E

22.09.2017

První týden ve škole jsme se moc neohřáli. Strávili jsme totiž tři dny na adaptačním kurzu.

Stáže v Itálii

14.09.2017

V průběhu měsíce září se postupně vracejí žáci oboru Hotelnictví z tříměsíční stáže v italských hotelech.

Vodácký kurz aneb radovánky na Labi

12.09.2017

Ještě než jsme se rozutekli na prázdniny, strávili jsme 3 dny na řece Labi.

Adaptační kurz tříd 1.A, 1.C, 1.D a 1.E

21.08.2017

Informace naleznete zde:

SŠIS v Itálii

28.06.2017

V pátek 16. června odpoledne jsme se vydali na dlouhou cestu autobusem za sportovně-turistickým kurzem v italské provincii Marche.

Tři mušketýři v Klicperově divadle

04.04.2017

Navštívili jsme zdařilé divadelní představení.

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

03.03.2017

Vítěz školního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce, Václav Hloušek (3C), naši školu dne 23.2. 2017 reprezentoval v okresním kole soutěže. 

Meet and Greet

21.02.2017

Již druhým rokem se u nás ve škole konala akce Meet and Greet, kdy žáci oborů cestovní ruch a hotelnictví SŠIS pořádali program pro žáky z holandské školy.

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

20.12.2016

Dne 15. 12. 2016 proběhla na všech budovách školy tradiční soutěž v anglickém jazyce.

Vánoční koleda Charlese Dickense v aule SŠIS

14.12.2016

Již po několikáté naše pozvání přijalo The Bear Eduacational Theatre a 12. 12. 2016 přijelo se svým představením Christmas Carol od Charlese Dickense. 

Obor Cestovní ruch se představuje

07.12.2016

Podívejte se na medailonek dalšího našeho oboru. https://www.youtube.com/watch?v=D0IsOdQy2YA&feature=youtu.be

Soutěž Juvenes Translatores

06.12.2016

Zúčastnili jsme se překladatelské soutěže Juvenes Translatores. Soutěž propaguje výuku cizích jazyků a povolání překladatele.

Královské mysterium

06.12.2016

První prosincový den jsme se vydali do hlavního města u příležitosti oslav 700. výročí narození Karla IV. 

Historie Dvora Králové nad Labem pro žáky ZŠ

22.11.2016

Žáci ZŠ se zajímavou formou seznamovali s historií svého města a průvodci jim byli studenti oboru Cestovní ruch.

Etiopie - střecha Afriky

22.11.2016

Studenti prvních až čtvrtých ročníků oboru Cestovní ruch navštívili 16. listopadu 2016 v Hankově domě cestopisný pořad Etiopie – střecha Afriky. 

Ubytování

Hotel & ubytovna

Služby

Kadeřnictví & kosmetika

Pronájem

Kurty & tělocvična

Školní jídelna

Školní jídelna

Domov mládeže

Domov mládeže